Mahir, Hüseyin, Ulaş | Ayşenur Yayla

Mahir, Hüseyin, Ulaş | Ayşenur Yayla

3432

“Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Sa- vaş” sloganını duyuyoruz birçok eylem- de. Ve coşkulanıyoruz, büyük bir gururla da haykırıyoruz. Mahir’in, Hüseyin’in, Ulaş’ın açtığı yolda ilerleyenlerin sloganı- dır bu. Şimdi bu slogan bir kitabın adı. Bo- ran Yayınları’ndan çıkan kitap Mahirlerin adım adım nasıl devrim mücadelesi için yürüdüklerini anlatıyor. Anadolu halkı başeğmez kolay kolay zulme. Ve Mahir’i, Hüseyin’i, Ulaş’ı gibi yiğit evlatları çoktur. Mahirlerin örgütlenişleri, M-L düşünce- ye ulaşmaları ve Türkiye devrim tarihine yön verişleriyle Dev-Genç’in kurulma sü- reci…

‘’Kurtuluşa Kadar Savaş’’şiarı devrim yo- lunda ısrardır. Dünyamızda ve ülkemizde 45 yıldır yaşanan gelişmeler, Kızıldere yolunun dışında bir alternatif ortaya çıkar- mamış tersine, bağımlılıktan ve sömürüden kurtuluşun tek yolunun Kızıldere’de gösterilen yol olduğunu tekrar tekrar kanıtlamıştır. Devrim dışında hiçbir yol- dan mevcut düzenin değişmeyeceği ka- nıtlanmıştır. Silahlı mücadele dışında , em- peryalizmi kovacak ve oligarşik iktidarı yı- kacak bir araç yöntemi mevcut değildir. Kurtuluşa kadar savaş şiarının Kızıldere’de yanan meşalesi, feda ruhu, cüret ve karar- lılık 45 yıldır yeni gelenekler yaratıp bü- yümüştür.

Nerede zulüm varsa, orada direniş de var- dır . Dağlarında şahanları eksik olmayan, isyanların yurdudur Anadolu… Zulme sömürüye başkaldırmanın şanlı örnekle- rinin kahramanlık destanlarının tarihe kanla yazıldığı isyan toprağıdır. Pir Sul- tan’dan, Bedreddin’den, Baba İshak’tan, Kawa’dan, Denizlerden Mahirlere uzanan bir direniş tarihidir.

Kitapta devrimci gençlerin direnişlerin,i başeğmezliklerini, vatanseverliklerini ince ince işlemiştir. 6.Filo’nun denize dö- külmesi , Efraim Elrom’un kaçırılması da bunlara örnektir.

6.Filo, Amerikan emperyalizminin en kanlı ve meşhur araçlarından biridir. 15 Temmuz 1968’de İstanbul’un Dolmabah- çe açıklarına demir attı. Amerika’nın ül- kemize girmesi kan demekti , işkence de- mekti, katliam demekti , daha fazla göz- yaşı demekti . Ama bu ülkenin devrimci- leri de vardı.‘’Bağımsız Türkiye, Kahrolsun Amerika ‘’sloganlarıyla işgalci Amerikan ordusunu denize döktüler. Bu kavgada Deniz Gezmiş devrimci öğrencilerin en önündedir. Devrimci Gençlik, halkın em- peryalizme karşı bağımsızlık yolunu açaaça, dövüşe dövüşe , öle kala ilerlemeye bundan sonra da devam etmiştir.

Deniz, devrimci öğrenciler içinde militan- lığıyla, kararlılığıyla, cüretiyle öne çıkmış bir hareketin önderi olmuştur .Tarih 6 Ma- yıs 1972… Deniz katliamcıların elindedir. Suçu ise Bağımsız Türkiye istemek‘’ceza- sı’ kesin İdam. Devrimci düşüncelerinden devrimci duruşundan yargılanıyor Deniz- ler. Bu katliamı duyup da susmak, gör- mezlikten gelmek olur mu? Onların ‘’adaleti’’varsa bizim de adaletimiz vardı.

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ KURTULUŞA KADAR SAVAŞ sloganının tarihe geçişi…

30 Mart 1972. Sabah güneşi aydınlatıyor kerpiç evi. Kerpiç ev artık bir direniş evi- dir. Kızıldere manifestosu yazılacak bir- kaç saat sonra kerpiç evde. ON’lar kuşa- tılmıştır. Teslim olun çağrılarına cevapla- rı nettir. BİZ BURAYA DÖNMEYE DEĞİL, ÖLMEYE GELDİK olur. Bu sloganla emper- yalizme karşı bağımsızlık için silaha sarıl- ma hakkından asla vazgeçmeyecekleri- ni haykırmış oluyorlardı. Bir taraftan da taleplerini haykırıyorlardı, Denizlerin ida- mı durdurulmasını, devrimci tutsaklar ser- best bırakılmasını söylüyorlardı.

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ diyor ki, Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Biz doğru gördüğümüz bu yolda sonuna ka- dar ilerleyeceğiz. Bu savaşı direnenler ka- zanacak. Bu slogan dilden dile kulaktan kulağa yayılacaktı.

Boran Yayınları’ndan çıkan bu kitabı oku- manızı tavsiye ederiz.Türkiye devrimci hareketin büyük önderlerinin yaşamlarını ve direnişlerini en yalın haliyle anlatıyor.

Benzer Yazılar

1160

1791

1292

2156

NO COMMENTS

Leave a Reply