Dünya halklarının yüreğinde yaşayan Komutan Ernesto Che Guevara ile bir “röportaj” gerçekleştirdik.

Diyebiliriz ki, hayat sordu ve Komutan Che Guevara o tarihsel sözleriyle ce- vapladı. Bize de aktarmak düştü…

1 ) Sevgili Komutan Che Guevara, “Batı Uygarlığı” hakkında ne dersiniz?

CHE: “Batı Uygarlığı” parlak görünü münün altında, bir sırtlan ve çakal sürüsünden başka bir şey değilmiş meğer… bunlar, silahsız halkları yuta- rak beslenen canavarlar. (Politik Yazı- lar- syf:212)

2 ) Amerikan emperyalizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

CHE: İnsan soyunun en büyük düşmanı… (Sosyalizm ve İnsan- syf:179)

3 ) İnsanlığın sorunlarının çözümü nasıl sağlanır? 

CHE: İnsanlığın bugün karşı karşı- ya bulunduğu sorunların tek doğru çözümü, bağımlı ülkelerin, gelişmiş kapitalist ülkeler tarafından sömürül- mesine son verilmesi, bu sömürünün tüm yönleriyle ortadan kaldırılması- dır…(Politik Yazılar-syf:182)

4 ) Tekelci burjuvaziyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHE: Tekelci sermaye dünya üzerinde egemenliğini kuralı, insanlığın büyük çoğunluğunu yoksulluk içinde sürün- dürüyor, en güçlü ülkelerin oluşturdu- ğu grup tatlı karları kendi aralarında bölüşüyorlar. Bu ülkelerdeki yüksek yaşam düzeyi, bizimkilerin yoksulluk çekmesi temeline dayanıyor. Azgeliş- miş halkların refah düzeyini yükselt- mek içinse emperyalizmle savaşmak gerekiyor… (Politik Yazılar- syf:244)

5 ) Sizin için “maceracı” diyorlar?

CHE: Kurtuluşları uğruna mücadele eden halklar için tek çözümün silahlı savaş olduğuna inanıyorum, inanç- larıma da bağlıyım. Bir çokları bana maceracı der, evet öyleyim. Ama farklı tipten bir maceracıyım: Doğru

bildiğini savunmak için canını veren türden…( Yaşam Öyküsü- syf:179)

6 ) Ama küçük burjuva reformistler, her türden şiddete karşı çıkıyorlar?

CHE: Oligarşi, kendi anlaşmalarını, kendi sahte demokrasisini bozmakta ve … halka saldırmaktadır. Burada, yeniden Lenin’in sorusu ortaya çıkı- yor: “Ne Yapmalı?” Cevaplıyoruz: Şid- det, sömürücülerin ayrıcalığı değildir, sömürülenler de onu uygulayabilirler ve dahası, uygun anda kullanmalıdır- lar… (Askeri Yazılar-syf:165)

7) Yani 

CHE: Son sömürücü yenilgiye uğra- yıncaya dek ateş ve kan eksik olmaya- caktır… (Politik Yazılar-syf:114)

8 ) Pekala, bu amansız kavgada güç nedir, nasıl güçlü oluruz?

CHE: İnsanın kendi gücüne güvenme- sinden, kendi gücünün bilincine var- masından başka gerçek güç kaynağı yoktur. Bir halk, gücünün bilincine vardığı zaman, mücadele etmeye ve ilerlemeye karar verdiği zaman, ger- çekten güçlüdür ve tüm düşmanla- rına karşı koyabilir. (Sosyalizme Doğ- ru-syf: 216)

9 ) Halkların gerçekten özgür olması- nın temel şartı nedir?

CHE: Bir halkın üzerinde emperyaliz- min ekonomik egemenliği son bul- madıkça, o özgürlük, özgürlük değil- dir… (Politik Yazılar-syf:245)

10)“Ilımlı” olmak hakkında ne dersiniz?

CHE: “Ilımlılık” da sömürgecilik ajan- larının kullanmayı sevdiği kelimeler- den biridir. Korkanlar ya da herhangi bir birimde ihanet etmeyi düşünenler hep ılımlıdır. Halk ise, kesinlikle, hiçbir zaman ılımlı değildir… (Politik Yazılar-syf:51)

11 ) Bir devrimcinin en güzel niteliği nedir sevgili komutan?

CHE: Her şeyden önce, dünyanın ne- resinde olursa olsun, birisine karşı yapılan haksızlığı yüreklerinizin ta derinliklerinde hissedebilirsiniz. Bu, bir devrimcinin en güzel niteliğidir… (Yaşam Öyküsü-syf: 181)

 12 ) Devrimci gibi görünen ama dev- rimci ahlak kurallarını çiğneyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?

CHE: Devrimcilikten söz edip de dev- rimci ahlak kurallarını çiğneyenler, en tehlikeli hainlerdir. Bunlar devrimi yıkmaya çalışan kişilerdir, çünkü on- ları herkes görür, ne yaptıklarını bilir. Onlar herkes için kötü örneklerdir. Biz hiçbir şey bilmesek de, hiçbir şey bil- mek istemesek de, halk her şeyi bilir, hiçbir şey gizli kalmaz… (Sosyalizme Doğru-syf:147)

13 ) Halka nasıl yaklaşmalıyız komu- tan?

CHE: Halka, şunu demek için yaklaş- mamalıyız: “İşte geldik, sana yardım- cı olacağız, bilimimiz sayesinde seni eğiteceğiz, sana yanlışlarını, kültür- süzlüğünü, bilgisizliğini gösterece- ğiz.” Biz, halka bir araştırıcı ruhuyla, al- çak gönüllülükle gitmeli halkın büyük bilgelik kaynağından feyz almalıyız… (syf:54- Sosyalizm ve İnsan)

14 ) Devrimcinin fedakarlığı ile özgür- lük arasında nasıl bir bağ vardır?

CHE: Fedakarlığımız bilinçlidir; yarat- tığımız özgürlüğün bedelidir… (Sos- yalizm ve İnsan- syf:91)

 15 ) Sevgili komutan, devrimin anlamı nedir bir devrimci için?

 CHE: Devrimin dışında başka bir yaşam yoktur…(Sosyalizm ve İnsan- syf:89)

16)Özgürlük uğruna savaş, nasıl olmalı?

CHE: Özgürlük uğruna savaş, yalnızca savunma mücadelesi olmakla kalma- malı, aynı zamanda emperyalizme karşı saldırı savaşı olmalıdır… (Yaşam Öyküsü-syf: 98)

17)Yoldaşlık?

CHE: Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir haksızlık yapıldığında öfkeden titreyebiliyorsanız yoldaşız demektir… (Yaşam Öyküsü- syf:159)

18 ) Emperyalist işgale maruz kalan bir yerde, işgale direnenlerle politik yakınlığınız olmasa bile, işgale karşı çıkmak gerekir mi?

CHE: İşgal edilen tüm bölgeler için, hiçbir ayrım yapmaksızın, politik re- jimi neymiş, bağımsızlığı uğruna sa- vaşanların beklentileri neymiş diye sormadan mücadelemizi sürdürüyo- ruz… (Sosyalizme Doğru- syf:66)

19 ) Sosyalizmi nasıl tanımlıyorsunuz komutan?

CHE: Bizim için sosyalizmin, insanın insan tarafından sömürülmesine son verilmesinden başka tanımı yoktur… ( Politik Yazılar-syf:246)

20 ) Sosyalist gelişim neyi garantiler?

CHE: Sosyalist gelişim, insan içindir, belirli bir yüksek düşünce için değil- dir. Amaç, yalnızca insanın mutlulu- ğunu garantilemektir… (Ekonomik Yazılar-syf:69)

21 ) Burjuvazinin sanatı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

CHE: Kültür alanında, kapitalizm, ve- rebileceği her şeyi vermiş ve ondan geriye çürüyen bir cesedin iğrenç ko- kusundan, yani bugünkü sanat deka- dansından (çürüme, gerileyiş) başka bir şey kalmamıştır… (Sosyalizm ve İnsan-syf:86)

22 ) Burjuvazi sanat alanında nasıl tahakküm kuruyor?

hedefi oldu. (Politik Yazılar- syf:62)

23 ) Lenin ustamız? 

CHE: Lenin’in değerine paha biçile- mez. Devrim teorisine en çok kat- kıda bulunan lider belki de odur. Belirli bir anda, Marksizm’i devletin sorunlarına uygulamayı bilmiş, bu çalışmalarından, evrensel geçerliliği olan yasalar çıkarmıştır. Emperya- lizm, devlet ve devrim, devrimin çe- şitli aşamalarında Parti’nin görevleri ve üretimin maddi gelişimi üzerine incelemeleri buna örnektir… (Ya- şam Öyküsü- syf:90)

24 ) Can yoldaşımız Camilo Cienfue- gos desek…

CHE: Camilo’nun politik tutumu, si- yasi sorunlar karşısındaki kararlılığı, sağlamlığı ve halka inanışı da gö- rülmeye değerdi. Neşeli, alçak gönül- lü, şakacıydı… Camilo, küçük ispirto ocağında kedi eti pişirip yeni gelen- lere nefis bir yemek gibi sunardı. Bu Sierra’da uygulanan pek çok dene- meden biriydi. İkram edilen kedi etini geri çevirdiği için “sınavı” veremeyen çoktu. Camilo fıkra anlatmayı severdi, binlerce fıkra bilirdi. Bu da yapısının bir parçasıydı. İnsanlara değer verme- si, onlarla anlaşma yolu bulma yete- neği de kişiliğini oluşturan öğelerden biriydi… Camilo tehlikeyi ölçmezdi, tehlike onun için bir eğlenceydi, on- larla oynardı, tehlikeyle güreşir, üzeri- ne çeker ve şaşırtmaca yapardı; geril- lacı zihniyeti gereğince, hiçbir engel onu durduramaz, çizdiği yoldan döndüremezdi… (Savaş Anıları- syf:255) 26)Sevgili komutan, gerilla kimdir?

CHE: Mükemmel özgürlük savaşçısı, halkın seçtiği, kurtuluş savaşında hal- kın savaşçı öncüsüdür. (Askeri Yazılar- syf:141)

25 ) Pekala, gerilla neden savaşır?

CHE: Bu sorudan hareketle, kaçınıl- maz olarak gerillacının toplumsal ıslahatçı olduğu, halkın kendisini ezenlere karşı, için için kaynayan pro- testosunun yankısını meydana getir- mek için silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksul- luk içinde tutan toplumsal rejimi de- ğiştirmek amacıyla dövüştüğü sonu- cuna varırız. (Askeri Yazılar- syf:34)

26 ) Tekelleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHE: Özel mülkiyetin, insanın insa- na karşı mücadelesinin en üst birimi olan tekel, halkı bölen, sömüren ve yozlaştıran en muhteşem silahtır. (…) Nerede bölünmemiş bir halk varsa, onu siyahlar ve beyazlar, yetenekli- ler ve yeteneksizler, okur yazarlar ve okuması yazması olmayanlar diye bölmeye çabalar, tek tek bireylere va- rana kadar tekrar tekrar böler, bireyi toplumun merkezi yapar. (Sosyalizm ve İnsan-syf:69)

27 ) Dünya halklarının tarihsel görevi nedir komutan?

CHE: Bize, bu dünyanın sömürülenle- rine ve geri bıraktırılmışlarına düşen görev, emperyalizmi ayakta tutan temelleri yıkmaktır. (Sosyalizm ve İn- san- syf:173)

28 ) Sevgili komutan, halklara mesajınız nedir?

CHE: Eylemlerimizin her biri emper- yalizme karşı bir savaş çığlığı ve insan soyunun en büyük düşmanı Kuzey Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı halkların birleşmesine çağrıdır. Savaş çığlığımız tek bir kişinin bile kulağına erişecekse, silahlarımızı yerden kaldır- maya başka bir el uzanacaksa, daha başkaları mitralyöz sesleriyle yeni bir savaş ve zafer haykırışları arasında ölülerimize ağıt yakacaksa, ölüm ne- reden gelirse gelsin, hoş geldi safa geldi. (Sosyalizm ve İnsan- syf: 179)

Not: Alıntılar YAR Yayınları’nın baskısından yapılmıştır.

Benzer Yazılar

1152

1787

1287

2154

NO COMMENTS

Leave a Reply