1940’lardan 2014’e faşizmin benzerliği | Derya Doğan

1940’lardan 2014’e faşizmin benzerliği | Derya Doğan

1075

1940’ların başı… 

1933’te Hitler, Almanya’da dev sana- yi tekellerinin desteğiyle başbakan oldu. Tekellere borcunu ödemek için Hitler her yana saldırmaya başladı. Ülkeleri işgal etti, yaktı, yıktı, katlet- ti. Yahudiler’den, Komünistler’den oluşan toplama kampları kurdu. Bun- lardan biri Auschwitz Kampı’dır. Bu kamp 2. Paylaşım Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorun- lu çalışma ve imha kampı olarak bi- linir. Bu kampa girip de kurtulan çok az sayıda insan vardır. Ya açlıktan, kurşundan, ya da gaz odalarında boğularak işkenceyle 4 milyon insa- nı öldürdüler.

Auschwitz Kampı boşalttıldıktan sonra sağ çıkanlardan biri şöyle anlatıyordu:

Naziler, gaz odalarında boğdukları insanları önce yakıyor daha sonra kül- lerinden de sabun yapıyorlardı. Daha sonra bu sabunları ailelelerine gönde- riyorlardı. Ellerinde olan adreslere de şöyle bir mektup yazıyorlardı. ‘Bütün dikkatlere rağmen maalesef tutuklu- nun hayatını kurtarmak mümkün ol- mamıştır. Bu büyük kayıptan ötürü en derin üzüntülerimizi bildiririz. Eğer isterseniz küllerini ve sabunları öde- meli olarak 15 marka göndeririz’ diyorlardı.

Yıl 2014…

Halk düşmanı AKP, 12 yıllık iktidarı bo- yunca halkı yönetmek için emperya- lizmin çıkarlarını savunmak için hep halka saldırdı. Uyguladığı tek politika faşizmin doğasına uygun olarak dema- goji, yalan, baskı ve şiddet oldu. Ken- dinden olmayan herkese, her kesime

saldırdı ve bundan hiç vazgeçmedi. Bunun en son örneğini Karaman Er- menek’te madene su basması so- nucu katledilen 18 işçide gördük. Daha işçilerin cesetleri bile çıkarılma- mışken, madencilerin ailelerine bir ton kömür yardımında bulundular! Diyorlarki alın yakın bu kömürleri. Nasıl bir ahlaktır bu? Siz bizden ce- setlerimizi yakmamızı istiyorsunuz. O kömürleri yakabilir mi analar, baba- lar? Yakamaz, yakmaz da.. Yüreği ya- nıyor madenci ailelerinin… Kimi eşi- ni, kimi çocuğunu, kimi babasını kaybetti bir avuç kömür için.

Şimdi ne farkı kaldı AKP’nin yaklaşı- mının Hitler faşizminden? 1940’larda gaz odalarında öldürüyorlardı, bugün maden ocaklarında yerin yedi kat al- tında öldürüyorlar. Düşünün Hitler fa- şizmi de dalga geçer gibi ailelerine

“en derin üzüntülerini” dile getiriyorlardı. AKP’nin bakan- ları da bu katliama üzüldükle- rini ve ailelerin acılarını pay- laştıklarını söylüyorlar… Hitler faşizmi ailelerine sabunları gönderiyor, AKP iktidarı da yerin yedi kat altından çıkar- mak için uğrunda öldükleri kömürlerden paket yapıp gönderiyor ailelerine. Bu ka- dar açıktır her şey. O zaman- dan bu yana faşizm halk düş- manlığına devam ediyor.

Bir de yetmezmiş gibi ma- dencilerin yası tüm ülkeyi sar- mışken AKP Erzurum Milletve- kili Muhyettin Aksak’ın kızının düğünü yapılıyor aynı günler- de. Meclis Başkanı Cemil Çi- çek, Başbakan Yardımcısı Bü- lent Arınç ve Çevre ve Şehirci- lik Bakanı İdris Güllüce katılı- yor düğüne. Ne kadar üzül- düklerini; düğüne katılarak da gösteriyorlar! Onların “fıt- ratında” ölü işçi bedenleri üze- rinde göbek atmak var çün- kü…Ölü işçi bedenleri üzerin- de kahkahalarla tepinmek var…

Adalet istiyoruz. Ekmek ka- dar, su kadar ihtiyacımız olan adaleti istiyoruz… Biliyoruz ki sizin bu kanlı ellerinizden çıkmayacak adalet. Adalet madencilerin, bir avuç kömür için ömrünü verenlerin, tertemiz ellerinden çıkacak

Benzer Yazılar

1189

1811

1306

2180

NO COMMENTS

Leave a Reply